OpcSubscriptionCollection Class

Namespace: Opc.UaFx.Client
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of OpcSubscription instances.

C#

public class OpcSubscriptionCollection : Collection<OpcSubscription>, IList<OpcSubscription>, ICollection<OpcSubscription>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcSubscription>, IReadOnlyCollection<OpcSubscription>, IEnumerable<OpcSubscription>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcSubscription> › OpcSubscriptionCollection


Implements IList<OpcSubscription>, ICollection<OpcSubscription>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcSubscription>, IReadOnlyCollection<OpcSubscription>, IEnumerable<OpcSubscription>, IEnumerable

Name Description
OpcSubscriptionCollection Initializes a new instance of the OpcSubscriptionCollection class.