OpcBrowseNodeCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Defines a collection for OpcBrowseNode instances.

C#

public class OpcBrowseNodeCollection : Collection<OpcBrowseNode>, IList<OpcBrowseNode>, ICollection<OpcBrowseNode>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcBrowseNode>, IReadOnlyCollection<OpcBrowseNode>, IEnumerable<OpcBrowseNode>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcBrowseNode> › OpcBrowseNodeCollection


Implements IList<OpcBrowseNode>, ICollection<OpcBrowseNode>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcBrowseNode>, IReadOnlyCollection<OpcBrowseNode>, IEnumerable<OpcBrowseNode>, IEnumerable

Name Description
OpcBrowseNodeCollection Initializes a new instance of the OpcBrowseNodeCollection class.