OpcEndpointDescriptionCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of OpcEndpointDescription instances.

C#

public class OpcEndpointDescriptionCollection : Collection<OpcEndpointDescription>, IList<OpcEndpointDescription>, ICollection<OpcEndpointDescription>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcEndpointDescription>, IReadOnlyCollection<OpcEndpointDescription>, IEnumerable<OpcEndpointDescription>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcEndpointDescription> › OpcEndpointDescriptionCollection


Implements IList<OpcEndpointDescription>, ICollection<OpcEndpointDescription>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcEndpointDescription>, IReadOnlyCollection<OpcEndpointDescription>, IEnumerable<OpcEndpointDescription>, IEnumerable

Name Description
OpcEndpointDescriptionCollection Initializes a new instance of the OpcEndpointDescriptionCollection class.
OpcEndpointDescriptionCollection(IList) Initializes a new instance of the OpcEndpointDescriptionCollection class as a wrapper for the specified list.