OpcFilterOperandCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of OpcFilterOperand instances.

C#

public class OpcFilterOperandCollection : Collection<OpcFilterOperand>, IList<OpcFilterOperand>, ICollection<OpcFilterOperand>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcFilterOperand>, IReadOnlyCollection<OpcFilterOperand>, IEnumerable<OpcFilterOperand>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcFilterOperand> › OpcFilterOperandCollection


Implements IList<OpcFilterOperand>, ICollection<OpcFilterOperand>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcFilterOperand>, IReadOnlyCollection<OpcFilterOperand>, IEnumerable<OpcFilterOperand>, IEnumerable

Name Description
OpcFilterOperandCollection Initializes a new instance of the OpcFilterOperandCollection class.