OpcNotificationDataSetCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of IOpcNotificationDataSet instances.

C#

public class OpcNotificationDataSetCollection : Collection<IOpcNotificationDataSet>, IList<IOpcNotificationDataSet>, ICollection<IOpcNotificationDataSet>, IList, ICollection, IReadOnlyList<IOpcNotificationDataSet>, IReadOnlyCollection<IOpcNotificationDataSet>, IEnumerable<IOpcNotificationDataSet>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<IOpcNotificationDataSet> › OpcNotificationDataSetCollection


Implements IList<IOpcNotificationDataSet>, ICollection<IOpcNotificationDataSet>, IList, ICollection, IReadOnlyList<IOpcNotificationDataSet>, IReadOnlyCollection<IOpcNotificationDataSet>, IEnumerable<IOpcNotificationDataSet>, IEnumerable

Name Description
OpcNotificationDataSetCollection Initializes a new instance of the OpcNotificationDataSetCollection class.